An Giang ban hành Quy định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ủy ban  nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND quy định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy định bao gồm 5 Chương, 40 Điều quy định về nguyên tắc quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh; mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh; nội dung quản lý hoạt động du lịch tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan liên quan về công tác quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh; khách du lịch; cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Du lịch.

Tổ chức quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý, đảm bảo quốc phòng an ninh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngành du lịch. Hoạt động du lịch tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh không được phá vỡ môi trường cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động khai thác, tôn tạo và phát huy giá trị tài nguyên tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh phải đảm bảo cân bằng giữa khai thác và bảo tồn trên nguyên tắc phát triển bền vững.

Tại Quy định này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin truyền thông tại điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh theo quy định. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về du lịch nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch An Giang; xây dựng hệ thống du lịch thông minh giúp người dân, du khách thực hiện những ý kiến, góp ý cho ngành du lịch qua đó giúp cho các doanh nghiệp, nhà quản lý dự báo được thị hiếu, xu hướng phát triển du lịch để điều chỉnh các chính sách quản lý hiệu quả, kịp thời.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2024. Tổ chức quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh đã được thành lập trước ngày Quy định này có hiệu lực có trách nhiệm tổ chức lại mô hình quản lý trong trường hợp mô hình đang áp dụng chưa phù hợp quy định pháp luật về doanh nghiệp, quy định pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Quy định này. Tổ chức quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh đã được thành lập có trách nhiệm ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy định này…/.

Nguồn: Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ánh Huệ
 

Tài liệu đính kèm: