Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang công bố thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của cơ quan

THÔNG BÁO

(Số 30/TB-STTTT ngày 07/12/2021)

Sở Thông tin và Truyền thông công bố người có thẩm quyền và trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở  để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

Ông Lê Quốc Cường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0913.707.131

Thư điện tử: lqcuong@angiang.gov.vn 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị được biết.

BBT

Tài liệu đính kèm: