Triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

(sotttt.angiang.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Kế hoạch ban hành nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 để thực hiện trong năm 2024 theo đúng Quyết định số 1242/QĐ-BTTTT ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, như sau: 

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia nghiên cứu tổng kết, sửa đổi Luật Bưu chính tại địa phương; Tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách pháp luật về bưu chính; ngăn chặn việc kẻ xấu lợi dụng mạng bưu chính để vận chuyển hàng lậu hàng cấm; nâng cao nhận thức cho người dân và các doanh nghiệp bưu chính; Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược;
Phối thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ: Phát triển thị trường; Phát triển hạ tầng bưu chính; Tham gia thúc đẩy Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số nông nghiệp; Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ bưu chính công ích của người dân; Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và tuyên truyền.

Nhiệm vụ được triển khai trong năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm hiệu quả, khả thi; đảm bảo tiến độ chung để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030,…

Nguồn: Quyết định số 689/QĐ-BTTTT ngày 02/5/2024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phùng Nhung