Dự án Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang

Ngày 09 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh An Giang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang 

Nội dung đầu tư:

- Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng đủ hạ tầng phần cứng, máy chủ phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cần đầu tư trang thiết bị phần cứng và đầu tư, nâng cấp hệ thống liên quan cho Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh (IOC);

- Nâng cấp trục liên thông AG-ESB đáp ứng tính năng LGSP cho tỉnh An Giang, nhằm đảm bảo năng lực kết nối, liên thông, chia sẽ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong tỉnh cũng như với các hệ thống thông tin chuyên ngành của các bộ, ngành, Chính phủ.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Tổng mức đầu tư dự án: 41.928 triệu đồng vốn đầu tư công.

- Địa điểm thực hiện dự án: trên toàn tỉnh An Giang.

- Tiến độ thực hiện dự án: từ 2022 đến 2025

Nguồn: Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 09/8/2022

Tài Liệu đính kèm:Tải về