Dự án Đầu tư thiết bị phòng chống tấn công hạ tầng mạng

Quyết định số 2954/QĐ-UBND, ngày 27/10/2016, của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị chống tấn công hạ tầng mạng; Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị chống tấn công hạ tầng mạng.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Xây dựng “Dự án đầu tư thiết bị chống tấn công hạ tầng mạng” nhằm bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao khả năng phòng chống tấn công mạng của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

+ Xây dựng hoàn thiện hệ thống bảo mật, an toàn thông tin cho trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh An Giang đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành, áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến nhất vừa đảm bảo tính kế thừa vừa có tính sẵn sàng cao.

+ Hệ thống an toàn thông tin của trung tâm tích hợp dữ liệu tăng cường tính bảo mật, an toàn cao nhất trước các dạng tấn công mạng tiên tiến hiện nay, từ đó cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn cho việc triển khai các hệ thống thông tin như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang, trang thông tin các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các dịch vụ hành chính công trực tuyến, dịch vụ thư điện tử, … nhằm hỗ trợ kịp thời công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ công tác cải cách hành chính, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiến tới thực hiện chính quyền điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Nhóm dự án: nhóm C

- Tổng mức đầu tư: 

- Thời gian thực hiện: năm 2016-2017-2018