Dự án Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, UBDN tỉnh ban hành quyết định số 156 /QĐ-UBND Về chủ trương đầu tư dự án Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực

Mục tiêu đầu tư:

Thực hiện số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa hồ sơ tại các sở ngành cấp tỉnh 100% nhu cầu số hóa các loại và cấp huyện, thị xã, thành phố tối thiểu 20% nhu cầu số hóa các loại; lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ có hệ thống, khoa học và chính xác, đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác thông tin, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Nhóm dự án: Nhóm C.

Tổng mức đầu tư dự án: 18.809 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công).

Thực hiện trên toàn tỉnh An Giang, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tiến độ :

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2022;

- Thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

Tài Liệu đính kèm: Tải về