Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

(sotttt.angiang.gov.vn) - Trong 05 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã thường xuyên chỉ đạo, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, định hướng các cơ quan báo, đài, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác đưa tin, bài tuyên truyền, phố biến kịp thời những nội dung cơ bản của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; giới thiệu những tác phẩm hay, tác phẩm có ý nghĩa lớn,… các văn bản liên quan nhằm phát huy vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

Tủ sách tại Sở Thông tin và Truyền thông

Theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, tuy không thuộc đối tượng xây dựng “Tủ sách pháp luật” nhưng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã quan tâm, tích cực bố trí Tủ sách, duy trì và chỉ đạo đơn vị được phân công phụ trách Tủ sách tại Sở, sắp sếp và bổ sung các đầu sách mới, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến công chức, viên chức tại Sở.

Cạnh đó, định kỳ hằng năm Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang (21/4); Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khi thực hiện các hoạt động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định.
 

Nguồn: Báo cáo số 128/BC-STTTT ngày 24/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Phùng Nhung