Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang

(sotttt.angiang.gov.vn) - Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động (NLĐ và NSDLĐ) đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030”.


Ảnh minh họa. Ảnh: Trọng Tín


Theo đó, mục tiêu của kế hoạch đề ra là: 90% - 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tổ chức phổ biến, thông tin kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ trước và sau khi được ban hành;100% văn bản quy phạm pháp luật, thông tin pháp luật về lao động, quan hệ lao động và nội dung, yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác; các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ít nhất 02 cuộc/năm tuyên truyền, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách pháp luật lao động; 90% - 100% các câu hỏi và đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật lao động của NLĐ và NSDLĐ được tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời đúng thời gian quy định; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu và thực hiện pháp luật của NLĐ và NSDLĐ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hai nội dung về nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức làm công tác PBGDPL cho NLĐ và NSDLĐ trong bối cảnh mới thực thi các cam kết quốc tế về lao động; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL cho NLĐ và NSDLĐ đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thuộc ngành quản lý; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, xuất bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, giải đáp, tư vấn pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 27/3/2024

Thúy Hằng – Bích Trâm