Nội dung truyền thông về Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Bình đẳng giới năm 2006; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; Kế hoạch số 309/KH-BCĐĐA939, ngày 17/02/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh An Giang về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 281/KH-BCĐĐA939 ngày 20/02/2024 của Ban Chỉ đạo Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024;…

Các Chương trình phối hợp, các hoạt động thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các sản phẩm OCOP. Hưởng ứng Cuộc thi “Khởi nghiệp” do Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị tổ chức. Các mô hình hiệu quả, các ý tưởng, đề án trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên, phụ nữ tham gia cuộc thi khởi nghiệp do các đơn vị tổ chức. 

Các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nữ sản xuất kinh doanh thành công đến với doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, cung ứng nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn do phụ nữ tham gia quản lý. Kết quả việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024./.

Nguồn: Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 25/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang  

Phùng Nhung