An Giang ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá diện rộng cấp quốc gia

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh An Giang.
 

Để biết thêm thông tin về PISA, truy cập www.oecd.org/pisa

Nhiệm vụ trọng tâm là tham gia tổ chức triển khai và sử dụng kết quả đánh giá diện rộng cấp quốc gia; phát triển đội ngũ phục vụ công tác quản lý và triển khai đánh giá diện rộng cấp quốc gia; tham gia xây dựng và hoàn thiện các thiết kế đánh giá định kỳ diện rộng cấp quốc gia theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện đánh giá diện rộng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, từng bước chuyển đánh giá trên giấy sang đánh giá trên máy tính để bảo đảm tính chính xác, khách quan, phù hợp với yêu cầu quốc tế (Triển khai Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) trên máy tính từ chu kỳ năm 2025). Triển khai thực hiện đầy đủ các phần mềm do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trong quá trình đánh giá. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá diện rộng cấp quốc gia phục vụ cho việc quản lý, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia. 

Giai đoạn 2022-2026, nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn mẫu tham gia các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia, tỉnh An Giang sẽ tham gia 02 đợt đánh giá định kỳ quốc gia cho các khối lớp và lĩnh vực học tập được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 02 chu kỳ của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ; 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá quốc tế về dạy và học (TALIS); 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các quốc gia khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM)…

Nguồn: Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh An Giang

Ánh Huệ
 

Tài liệu đính kèm: