Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 31/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thông tư gồm 04 chương, 13 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2024.

Nội dung Thông tư nêu rõ những yêu cầu chung đối với cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử phải tuân thủ quy định về cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số cấp bộ hiện hành đối với cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử cấp bộ; Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số cấp tỉnh hiện hành đối với cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử cấp tỉnh,… các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và yêu cầu về an toàn thông tin đối với cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; quy định về kết nối, thu thập dữ liệu đối với Hệ thống EMC; quyền và trách nhiệm của của cơ quan, tổ chức thực hiện kết nối với Hệ thống EMC, trách nhiệm của cơ quan quản lý Hệ thống EMC.

Đối tượng áp dụng của Thông tư  này gồm Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong việc cung cấp giải pháp, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng, vận hành kết nối với cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước quy định của pháp luật; tổ chức công bố và xếp hạng các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước định kỳ hằng năm./.

Tải về Thông tư tại https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14977/22_2023_TT-BTTTT.html 

Nguồn: Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày Ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Thúy Hằng – Bích Trâm