Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - UBND tỉnh An Giang ban hành văn bản số 645/UBND-KTN ngày 20/5/2024 nhằm triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể như sau: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2023, Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn Tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024, trong đó cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đất đai cho hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Luật Hợp tác xã năm 2023, đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên cơ sở quy định của Bộ, ngành Trung ương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và theo định hướng của Chính phủ tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, ban hành (hoặc tham mưu ban hành) việc triển khai thực hiện quy định đối với hoạt động cho vay nội bộ trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã áp dụng trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đảm bảo theo đúng quy định.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường hoạt động của kinh tế tập thể, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội đảm bảo theo quy định để thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sự đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với sự phát triển chung của tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phù hợp, đảm bảo quy định; Hỗ trợ xây dựng và phát triển hợp tác xã; xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt hợp tác xã. Phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Nguồn: Văn bản số 645/UBND-KTN ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh An Giang.

Thiên Nhi