Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2024-2025

(sotttt.angiang.gov.vn) - Kết luận tại Hội nghị Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 2021 – 2023 về triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2024 – 2025 diễn ra ngày 08/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối 2025 và chỉ đạo Sở, ngành tỉnh phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ các địa phương trong triển khai các nội dung Chương trình giai đoạn 2024 – 2025, chủ động rà soát tiêu chí nông thôn mới do Sở, ngành phụ trách trên cơ sở Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch giám sát công tác duy trì nâng chất đối với các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận và hỗ trợ đối với các xã có lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới sau 2025 đảm bảo đạt các tiêu chí không cần vốn, làm công tác chuẩn bị cho lộ trình giai đoạn 2026 – 2030.

UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức sơ kết đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021–2023, đồng thời triển khai mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2024 – 2025; xây dựng kế hoạch duy trì nâng chất các tiêu chí đã đạt đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2023 theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND và Quyết định số 1261/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tiến hành rà soát, cập nhật hồ sơ minh chứng theo quy định, báo cáo định kỳ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, trình cấp UBND tỉnh theo quy định; xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí không cần vốn hoặc cần ít vốn đối với các xã không nằm trong lộ trình 2021-2025, đảm bảo đến cuối năm 2025 phải đạt ít nhất 15 tiêu chí để đề xuất đưa vào lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, đột xuất đối với các xã, từ đó kịp thời hướng dẫn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Đối với huyện Châu Thành, Chợ Mới và thị xã Tân Châu: tăng cường công tác chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, nhất là các xã có lộ trình thực hiện năm 2024, 2025 để các xã thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới theo quy định. 

Tính đến nay, tỉnh An Giang có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Thoại Sơn, thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc)

Nguồn: Thông báo số 64/TB-UBND ngày 18/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Thiên Nhi