Hội nghị công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

Sáng ngày 08/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2024. Đồng chí Huỳnh Ngọc Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự; Chủ tọa hội nghị gồm đồng chí Lê Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.

Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang (TTTT) năm 2023, định hướng năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn cơ sở Sở TTTT tỉnh An Giang năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2024; Báo cáo tài chính công đoàn cơ sở Sở TTTT tỉnh An Giang năm 2023 và kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở TTTT tỉnh An Giang năm 2024; Quy chế thực hiện dân chủ tại Sở TTTT tỉnh An Giang năm 2024; Quy chế làm việc của Sở TTTT năm 2024; Phát khen thưởng phong trào thi đua năm 2023 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024; Đăng ký thi đua của Công đoàn sơ sở Sở TTTT tỉnh An Giang năm 2024.


Quang cảnh Hội nghị
 

Năm 2023, được sự tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc Sở; sự tham gia tích cực của Công đoàn, Đoàn thanh niên nên tập thể công chức, viên chức và người lao động của sở đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm 2023 đã đề ra.

Ban Chấp hành công đoàn và Thủ trưởng đơn vị quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo công đoàn viên; tạo điều kiện cho công đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đa số Công đoàn viên trẻ nên rất nhiệt huyết, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn. Điều kiện làm việc của cơ quan được quan tâm trang bị tốt hơn, nguồn thu nhập cơ bản từ lương của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo. Qua đó, cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác.


Ký kết giao ước giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2023, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của công chức, viên chức, người lao động, đã tập trung nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị; qua đây thể hiện được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của công chức, viên chức và người lao động; đồng thời khẳng định năm 2024, Sở sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của sở năm 2024, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động, tạo điều kiện để người công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác và cống hiến.


Đồng chí Dương Hoàng Vũ – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TTTT báo cáo tổng kết công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TTTT thông qua Nghị quyết hội nghị và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở TTTT phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra./.


TQPhuc