An Giang: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG XDNTM) trên địa bàn tỉnh năm 2024, nhằm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức đoàn thể - chính trị - xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng NTM gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; Đẩy mạnh thực hiện các mô hình cảnh quan không gian sáng xanh sạch đẹp, mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến; Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ngành tỉnh và các địa phương trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG trong trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình; Triển khai hiệu quả 11 nội dung của Chương trình, 06 chương trình chuyên đề trọng tâm, nhất là các mô hình chỉ đạo điểm của trung ương; Tiếp tục triển khai các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực thực hiện chương trình, quyết tâm giải ngân 100% vốn thực hiện Chương trình MTQG theo Kế hoạch được giao của năm 2022 và 2023; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành, và kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt, đồng thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

Phấn đấu trong năm 2024, có thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm xã Tân Thạnh, xã Lê Chánh (Tân Châu); xã Vĩnh Lợi, xã Tân Phú (Châu Thành); xã Bình Phú (Châu Phú); 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm xã An Thạnh Trung (Chợ Mới), xã Tân An (Tân Châu), xã Mỹ Đức (Châu Phú) xã An Hòa (Châu Thành) và xã Lương Phi (Tri Tôn); 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu có 20 ấp tại các xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”. Toàn tỉnh vẫn duy trì, nâng chất 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bao gồm: thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn. Trong đó, huyện Thoại Sơn duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu xét đạt huyện nông thôn mới nâng cao.
Đối với tiêu chí xã nông thôn mới về Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí 8), phấn đấu có 110/110 xã đạt tiêu chí này, chiếm tỷ lệ 100%./.

Nguồn: Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh An Giang

Thiên Nhi
 

Tài liệu đính kèm: