Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang và Công an tỉnh An Giang trong năm 2023

Ngày 27/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang và Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa 02 ngành trong năm 2023. Dự hội nghị có ông Võ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh.

Ông Võ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; việc trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ giữa các phòng chức năng của hai Ngành được duy trì thường xuyên, kịp thời. Qua đó, giúp chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo các biện pháp ngăn chăn, phòng ngừa, đấu tranh xử lý hiệu quả các vụ việc, tình huống xảy ra góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; phối hợp có hiệu quả trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái và xử lý những thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; phối hợp tốt trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; giám định nội dung thông tin, dữ liệu; xác lập chứng cứ vi phạm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác điều tra, xử lý; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, an ninh mạng.


Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch phối hợp năm 2024, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 02 đơn vị có trách nhiệm: Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm (bảo đảm an ninh, trật tự) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp; đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; bảo mật thông tin về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ theo quy định; đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ngoài các nội dung cần phối hợp nêu trong Kế hoạch, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung phát sinh cần phối hợp thực hiện, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất phương án phối hợp, xử lý kịp thời./.

TQPhuc