sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

01/02/2023 Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024-2025

Sở TTTT AG - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/01/2023 về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông ...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .