sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

23/03/2023 Hướng đến 100% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được chuẩn hóa thông tin thuê bao

Sở TTTT AG - Mục tiêu cụ thể trên được nêu rõ tại Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về hỗ trợ người d...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .