sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia

01/11/2021 Sở TT&TT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn số 1249/UBND-TH, ngày 29/10/2021, về triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

 

Theo đó, để đảm bảo việc tham gia vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia đúng theo quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan và địa phương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 phê duyệt lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và cung cấp phân hệ quản trị trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tất cả các cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các biểu mẫu báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính với hệ thống báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công của tỉnh để truy xuất, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính đáp ứng theo quy định theo Điều 23 của Quyết định 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang đảm bảo phù hợp với quy định kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

 

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực” nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ thông tin, dữ liệu của hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản điện tử tại các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu kết quả giải quyết TTHC được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử được số hóa lưu trữ phải đảm bảo các yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, nhiệm vụ của Kế hoạch đã đề ra, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả theo lộ trình thực hiện của Chính phủ. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và sử dụng hiệu quả; bảo đảm giá trị pháp lý và xác thực kết quả giải quyết TTHC lưu trữ điện tử theo đúng thời hạn quy định.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân được đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND, An Giang sẽ thực hiện tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ giao và 700 dịch vụ công trực tuyến do địa phương thực hiện trên các lĩnh vực gồm: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải… Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo sớm hơn hoặc đúng lộ trình đã được phê duyệt; đồng thời thường xuyên theo dõi, rà soát phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện thị xã, thành phố có tham gia vận hành, khai thác các hợp phần của Cổng dịch vụ công quốc gia nghiên cứu, thực hiện các nội dung theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg…/.

 

PTAH

 

Các VB nguồn liên quan:

Công văn số 1249/UBND-TH ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021
Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh An Giang về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực.

 

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .