sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Phê duyệt danh muc, lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021

Phê duyệt danh muc, lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021

09/10/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 28/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký quyết định số 2224/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh muc, lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

 

 

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục, lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Cụ thể, tháng 9 - 10 sẽ tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến do Thủ tướng giao và 277 dịch vụ công trực tuyến do địa phương thực hiện; Tháng 11 – 12 sẽ tích hợp 423 dịch vụ công trực tuyến do địa phương thực hiện.

 

UBND tỉnh giao sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo sớm hơn hoặc đúng lộ trình đã được phê duyệt; thường xuyên theo dõi, rà soát phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, đánh giá các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối các đơn vị hoàn thành sớm hơn lộ trình đã được phê duyệt.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Kèm danh mục, lộ trình dịch vụ công tích hợp)

 

Nguồn: Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 28/9/2021

GP

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .