sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang

12/07/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 08/7/2021, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Quy định số 887-QĐ/TU về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh.

 

Quy định này quy định quy trình xử lý và trách nhiệm của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong ứng xử với truyền thông trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Quy định này áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; người phát ngôn (hoặc người được ủy quyền phát ngôn) của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 

Quy định được ban hành nhằm nhằm đề ra quy trình chặt chẽ trong ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, định hướng báo chí, dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

 

Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc nắm bắt tình hình, phối hợp tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin phải thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phân công người phát ngôn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng phát ngôn, ứng xử với truyền thông và thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ; các địa phương, cơ quan, đơn vị phân công cán bộ thường xuyên, chủ động rà soát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; các nội dung đăng, phát trên báo chí trong và ngoài tỉnh và trên mạng xã hội liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị mình để phân tích, dự báo tình hình và báo cáo kết quả cho người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện vấn đề nóng, vấn đề bức xúc liên quan, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp rà soát, xác minh, xử lý thông tin; đồng thời chỉ đạo tổ chức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông trong phạm vi, thẩm quyền của mình nhằm ổn định tình hình; nếu phát hiện vấn đề vượt quá thẩm quyền, hoặc tầm ảnh hưởng rộng, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh: Người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp (thông qua ban tuyên giáo) để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin chỉ đạo của cấp trên và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nguồn thông tin cung cấp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan truyền thông trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin; hướng dẫn đăng, phát nội dung phát ngôn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Quy trình phối hợp ứng xử với truyền thông trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh bao gồm 4 bước:

 

Bước 1: Khi phát hiện vấn đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo thường trực cấp ủy (thông qua ban tuyên giáo) để có ý kiến chỉ đạo.

 

Bước 2: Ban Tuyên giáo tổng hợp vụ việc báo cáo thường trực cấp ủy; đồng thời, chủ trì tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân tích kỹ tình hình; dự báo xu hướng diễn biến của vụ việc; đề xuất các phương án xử lý; lựa chọn và xác định hình thức phát ngôn, cung cấp thông tin phù hợp; phân công đầu mối thu nhập, rà soát, xác minh thông tin, phân công tổ chức, cá nhân phụ trách phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tham mưu cấp ủy biện pháp chỉ đạo giải quyết, nhanh chóng khắc phục những vấn đề nảy sinh nếu có.

 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định. Việc cung cấp thông tin phải trên tinh thần tôn trọng sự thật, đồng thời tuân thủ nghiêm nguyên tắc một đầu mối. Các tổ chức, cá nhân liên quan không cung cấp nội dung khác với những gì người phát ngôn đã chính thức phát ngôn.

 

Bước 4: Sau khi phát ngôn, cung cấp thông tin, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn báo cáo thường trực cấp ủy kết quả hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin; đồng thời phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi; kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sớm ổn định tình hình.

 

Nguồn: Quy định số 887-QĐ/TU, ngày 08/7/2021

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .