sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông văn hóa đối ngoại triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

An Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông văn hóa đối ngoại triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

07/06/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có công văn hướng dẫn đẩy mạnh công tác truyền thông triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Ảnh: nhandan.vn

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hoá đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW); Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026; Chương trình hành động số 33-Ctr/TU ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh; Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về văn hóa đối ngoại với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tăng cường truyền thông các kết quả thực hiện Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hoá đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội.

Tăng cường các thông tin, tuyên truyền các giá trị văn hóa, lịch sử; quảng bá hình ảnh của An Giang bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh An Giang đến bạn bè quốc tế. Tăng cường các hoạt động giao lưu biên giới, qua đó mở rộng hợp tác với các địa phương thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa góp phần tăng cường phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh. Theo đó, An Giang thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh ban hành theo 720/KH-UBND bao gồm: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. (2) Tăng cường triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, song hành với công tác thông tin đối ngoại, gắn kết trong tổng thể chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo vệ Tổ quốc. (3) Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh An Giang ra ngước ngoài dưới nhiều hình thức, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. (4) Tích cực triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam với nước bạn Campuchia, thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động giao lưu, giao thương thường xuyên, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới…/.

Nguồn: 

1. Công văn số 692/STTTT–TTBCXB  ngày 19/05/2023  của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục đẩy mạnh truyền thông triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang;


2. Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang .

Phan Thanh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }