sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Nhiệm vụ trọng tâm ngành Thông tin và Truyền thông An Giang năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm ngành Thông tin và Truyền thông An Giang năm 2023

14/04/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản số 346/UBND-KGVX ngày 04/4/2023 về việc triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023; Sơ kết Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang triển khai một số nội dung trọng tâm trong năm 2023:

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh; tạo niềm tin, đồng thuận xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên môi trường mạng. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

Quan tâm phát triển hạ tầng logistics; Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg. Phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh với các loại tội phạm ứng dụng công nghệ cao, các loại tội phạm khác trên lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bưu chính, Viễn thông. Tiếp tục hoàn chỉnh, phát triển hạ tầng viễn thông, bảo đảm kết nối và truyền dữ liệu thông suốt, an toàn, phục vụ chuyển đổi số.

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 21/8/2022 về Chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số năm 2023; đặc biệt tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng và hoàn thiện Trung tâm dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh của Tỉnh; Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đủ điều kiện) và thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ đề chuyển đổi số năm 2023: “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Tham mưu UBND tỉnh triển khai và vận hành hiệu quả các “Trung tâm điều hành thông minh” (IOC), không gian số tỉnh An Giang.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/3/2022 Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện quy hoạch 1/500 của Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phải song hành với đảm bảo an toàn thông tin mạng; Tập trung triển khai đánh giá, xác định cấp độ an toàn thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ của các hệ thống thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP và Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022; triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng. Tham mưu UBND tỉnh triển khai hệ thống giám sát an toàn không gian mạng. Thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo phát triển bền vững của ngành và Triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; Đề án 06 của Chính phủ đối với nội dung do ngành Thông tin và Truyền thông phụ trách./.
 

Nguồn: Văn bản số 346/UBND-KGVX ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }