sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021

24/09/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 17-9, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2021, tập trung bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội; phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm (COVID-19); phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…

 

Về hình thức tổ chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật và khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, Cổng Thông tin hoặc Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật;...

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo An Giang thực hiện chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm thời lượng đăng tải, đưa tin, phát sóng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương, tập trung trong thời gian cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong hệ thống cơ quan, đơn vị mình và các tổ chức thành viên; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tham gia xây dựng, thực hiện pháp luật; đồng thời tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

 

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) phải bảo đảm tính đồng bộ, thiết thực, tiết kiệm; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

 

Tin HY

Nguồn KH số 118/KH-HĐPH ngày 17/9/2021

 

 

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .