sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4

An Giang: Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4

06/09/2021 Sở TT&TT AG - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Theo Kế hoạch, trong năm 2021 sẽ hướng đến việc đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh ICT, thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

 

Cùng với đó, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Để đảm bảo Kế hoạch được triển khai hiệu quả, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, cụ thể tiến hành rà soát: đảm bảo cung cấp các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và danh mục các dịch vụ công trực tuyến không đủ điều kiện thực hiện mức độ 4; đánh giá chất lượng theo danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Đồng bộ kịp thời, đầy đủ trạng thái hồ sơ từ các hệ thống chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với Cổng DVCTT tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT và Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT nhằm phục vụ người dân tra cứu trạng thái hồ sơ; Cập nhật danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đã thực hiện tái cấu trúc quy trình) trên Cổng DVCTT tỉnh theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực 3 tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn và Quyết định ban hành mới thay thế (nếu có).

 

Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với Cổng dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC; Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về việc sử dụng và lợi ích của dịch vụ công trực tuyến.

 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (thông qua cơ quan đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông).

 

Tin HY

Nguồn KH số 513/KH-UBND ngày 16/8/2021

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }