sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Chỉ thị tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

An Giang: Chỉ thị tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

24/08/2022 Sở TTTT AG - Ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

ảnh minh họa – nguồn: baoangiang.com.vn

 

Theo đó, xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thực tế xử lý và bất cập trong các quy định của pháp luật; phát sinh một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện như: Công tác triển khai, tổ chức thi hành, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với các vụ việc có tính chất phức tạp chưa thật sự chặt chẽ và thường xuyên; việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính đôi lúc chưa kịp thời; trình tự, thủ tục trong quá trình xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, lưu trữ hồ sơ,… vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đảm bảo đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định; hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiệu quả chưa cao.

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như: Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính; Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/01/2022 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh hằng năm; Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

Bố trí người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu cho người có thẩm quyền xử phạt, lập biên bản và đội ngũ công chức tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quản lý.

 

Triển khai thực hiện đầy đủ đối với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Đối với những vụ việc phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cần chủ động lấy ý kiến của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cơ quan chuyên môn có liên quan để đảm bảo xử lý đúng quy định pháp luật.

 

Tăng cường trách nhiệm về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thi hành quyết định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

 

Phải tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính theo quy định, không để phát sinh điểm nóng, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận không tốt, gây bức xúc trong Nhân dân.

 

Tổ chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

Sở Tư pháp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành có hiệu quả đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, rà soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ, để kịp thời nghiên cứu áp dụng, thực thi theo thẩm quyền./.

 

Nguồn: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh

Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }