sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

26/08/2022 Sở TTTT AG - Ngày 17-8, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

 

Trong giai đoạn 2021-2026, tỉnh tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với công tác xây dựng gia đình, phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

Cụ thể, tại huyện, thị xã, thành phố nội địa, phấn đấu 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 80% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 70% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tiêu biểu; 70% khóm, ấp giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 60% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 80% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

 

Đối với huyện, thị xã, thành phố biên giới, miền núi, dân tộc thiểu số, phấn đấu 70% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 70% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 30% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 50% khóm, ấp giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 60% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

 

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đưa mục tiêu thực hiện phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền, kiện toàn tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả, chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện phong trào; Huy động nguồn lực, trong đó bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa.

 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào trên các phương tiện truyền thông; Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của Đảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân.

 

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp và kỹ năng cho cán bộ, chuyên viên tham mưu và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện phong trào các cấp; Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận, bài học kinh nghiệm về hiệu quả thực hiện Phong trào gắn với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua khác về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

HY

Nguồn KH số 550/KH-UBND ngày 17/8/2022

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }