sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

An Giang: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

10/09/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 9/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng,

 

cụ thể như sau:

* Đối với các khu vực, địa phương (cấp xã) đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Các công trình xây dựng (không phân biệt loại, quy mô, nguồn vốn đầu tư, cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư). Tạm ngưng thi công; trước khi tiếp tục thi công phải áp dụng theo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng. (Trừ các công trình xây dựng: phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; theo lệnh khẩn cấp, tình huống khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc gây mất an toàn cho công trình liền kề; thực hiện theo ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.)

 

Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh do các sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án:

 

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công tổ chức xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 theo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” gửi Sở Xây dựng; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Y tế, địa phương và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép công trình được tiếp tục thi công xây dựng.

 

Chủ đầu tư gửi Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đã phê duyệt đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi công trình đang triển khai để phối hợp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Chủ đầu tư theo dõi, quản lý và thực hiện kế hoạch. Dừng toàn bộ các hoạt động thi công xây dựng nếu xét thấy không đảm bảo các điều kiện theo Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đã được phê duyệt hoặc phát sinh các trường hợp nghi ngờ, lây nhiễm Covid-19 để thực hiện các phương án cách ly, phong tỏa; báo cáo địa phương, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do cơ quan, ban ngành địa phương được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án:

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công tổ chức xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 theo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để được xem xét, quyết định cho phép công trình được tiếp tục thi công xây dựng.

 

Chủ đầu tư theo dõi, quản lý và thực hiện kế hoạch. Dừng toàn bộ các hoạt động thi công xây dựng nếu xét thấy không đảm bảo các điều kiện theo Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đã được phê duyệt hoặc phát sinh các trường hợp nghi ngờ, lây nhiễm Covid-19 để thực hiện các phương án cách ly, phong tỏa; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

 

Đối với các công trình sử dụng vốn khác:

Đối với các công trình được xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý: chủ đầu tư và nhà thầu thi công có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 theo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”; trình Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đối với các công trình xây dựng khác còn lại trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: chủ đầu tư và nhà thầu thi công có trách nhiệm tổ chức xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 theo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định.

 

Riêng trường hợp sửa chữa nhỏ các công trình nhà ở riêng lẻ để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 

* Đối với các khu vực, địa phương (cấp xã) đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Các công trình xây dựng (không phân biệt loại, quy mô, nguồn vốn đầu tư, cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư) được tiếp tục thi công trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

 

Khuyến khích các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình tham khảo “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo Công văn số 3373/BXD-GD ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng, nghiên cứu vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình (hoặc thực hiện theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền) để đảm bảo an toàn hơn cho đơn vị và cộng đồng.

 

Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình phải tuân thủ theo các quy định của cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại từng địa bàn, từng thời điểm; hiện nay phải thực hiện nghiêm các quy định tại Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021, các hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản quy định tăng cường khác.

 

- Một số nội dung chính khác cần lưu ý thực hiện như:

+ Thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế;

+ Tất cả người tham gia tại công trường xây dựng (chủ đầu tư, tư vấn, thi công, người cung cấp vật tư,…) không được đi từ khu vực, địa phương (cấp xã) có dịch đến công trường; nếu có, phải khai báo y tế để cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý (hoặc thực hiện cách ly) theo quy định. Bố trí người tham gia xây dựng ở tại công trường nếu đủ điều kiện; trường hợp đi/về thường xuyên thì phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

+ Ưu tiên bố trí người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin để tham gia tại công trường xây dựng. Trước khi vào làm việc tại công trường, phải có xác nhận kết quả âm tính với vi rút Sars-CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR) còn hiệu lực trong 03 ngày. Trong quá trình thi công xây dựng, phải tổ chức xét nghiệm vi rút Sars-CoV-2 (Test nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp), tần suất từ 5-7 ngày/lần cho tối thiểu 20% người lao động tại công trường.

+ Phải tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm soát đeo khẩu trang cho tất cả Người lao động ra/vào công trường; không cho phép người không có nhiệm vụ vào công trường;

+ Phải bố trí khu vực riêng đối với người đến làm việc, giao dịch tại công trường và quản lý chặt chẽ số lượng, nơi cư trú, thông tin số điện thoại để theo dõi; 

+ Người lao động trên công trường phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, khai báo y tế hằng ngày và phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân;

+ Phải có biện pháp tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định; hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần;

+ Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày tại nơi làm việc.

 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức phổ biến, hướng dẫn các chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai, áp dụng “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo Công văn số 3373/BXD-GD ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng và theo các quy định nêu trên. Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thi công xây dựng, công tác tổ chức phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, các trang thiết bị y tế,… để tổ chức xét nghiệm cho lực lượng lao động phục vụ thi công xây dựng tại các công trình khi có nhu cầu. Có kế hoạch tiêm vắc xin cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình theo quy định.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và yêu cầu các chủ đầu tư các công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn do mình quản lý tổ chức rà soát, xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho từng công trình cụ thể làm cơ sở xem xét, quyết định. Trong trường hợp các công trình không đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo các quy định của cấp thẩm quyền phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiên quyết không để các đơn vị tiếp tục tổ chức thi công xây dựng nhằm đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

 

Yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị được giao quản lý các công trình xây dựng báo cáo thường xuyên, định kỳ hàng tuần tình hình triển khai thi công xây dựng, công tác tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch được duyệt để theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất những vướng mắc, khó khăn nếu có về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để có các hướng dẫn kịp thời trong công tác phòng, chống dịch./.

Nguồn: Công văn số 975/UBND-KTN ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .