sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

Truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

12/05/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 05/5/2023 truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 – 2025.

Mục tiêu truyền thông nhằm đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận trong triển khai thực hiện từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh; góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang, để các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trở thành những “Miền quê đáng sống”.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, từ nay đến hết năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới và Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP. 

Theo đó, các ngành và địa phương phải đảm bảo hàng năm xây dựng kế hoạch và khung nội dung về truyền thông, tuyên truyền để thống nhất nội dung thực hiện; Xây dựng chủ đề truyền thông phù hợp với từng năm nhằm tuyên truyền sâu, rộng và hiệu quả đến cán bộ cơ sở, cộng đồng, người dân, đặc biệt là người tiêu dùng, tổ chức thương mại, khách du lịch nhằm phát triển thị trường nông sản, sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững;

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác truyền thông, nâng cao sự tương tác và tham gia của người dân; xây dựng các kênh truyền thông hai chiều, vừa đảm bảo mục tiêu tuyên truyền của cơ quan quản lý nhà nước vừa tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP;
Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các quan truyền thông để đa dạng hóa các hình thức truyền thông, thực hiện chương trình thường xuyên và liên tục, theo hướng tiếp cận đa chiều và tập trung vào các nội dung trọng tâm theo chủ đề; Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại chuyên sâu, biên soạn và phát hành các ấn phẩm liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP, phóng sự giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch,…;

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, các địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao năng lực cán bộ các cấp về công tác truyền thông, thông tin và tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới thông qua các lớp tập huấn về kiến thức và kỹ năng truyền thông; 

Xây dựng các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, các cơ quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương nhằm phối hợp hiệu quả các hoạt động tuyên truyền; Thường xuyên nâng cấp, cập nhật các nội dung thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các Chương trình chuyên đề trên Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh An Giang và Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng cho những gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025./.

 

Nguồn: Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 05/5/2023

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }