sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 08 năm 2021

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 08 năm 2021

09/03/2022

 

I. Chương trình hội nghị

Chương trình hội nghị

II.Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua số 08 năm 2021 

Dự thảo báo cáo

III.Bảng tổng hợp điểm thi đua năm 2021

Bảng tổng hợp điểm thi đua năm 2021

IV. Dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi dua và bình xét khen thưởng năm 2022

Dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi dua và bình xét khen thưởng năm 2022

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }