sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

1 -

Văn phòng Sở

Là bộ phận chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng và phổ biến pháp luật.

Phạm Thu Hồng

Chánh Văn phòng

01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

02963.930.678

0919.845.548

pthong@angiang.gov.vn

+ Thông tin liên hệ

2 -

Thanh tra Sở

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thông tin và truyền thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nguyễn Thanh Hiền

Chánh Thanh tra

01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

02962.240.222

0918.990.599

nthien@angiang.gov.vn

+ Thông tin liên hệ

3 -

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và kế hoạch hoạt động thường xuyên khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Dương Hoàng Vũ

Trưởng phòng

01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

02966.582.240

0939.647.648

dhvu@angiang.gov.vn

+ Thông tin liên hệ

4 -

Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông

Là bộ phận chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), công nghiệp CNTT, điện tử nhằm tạo môi trường pháp lý, thể chế chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho CNTT, điện tử phát triển. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn CNTT theo thẩm quyền; Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng CNTT phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh; Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối, cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh; Thực hiện vận hành, quản lý hệ thống CNTT (máy tính, mạng Lan, các phần mềm, cơ sở dữ liệu, ….) triển khai ứng dụng tại cơ quan;
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông (sau đây gọi tắt là BC-VT); quản lý các dịch vụ công ích về BC-VT.

Trần Trung Hiếu

Trưởng phòng

01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

02963.606.606 - 02963.500.666

0939.398.789

tthieu@angiang.gov.vn

+ Thông tin liên hệ

5 -

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Là bộ phận chuyên môn của Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thông tin báo chí, xuất bản – in – phát hành (bao gồm bản quyền, sở hữu trí tuệ), phát thanh truyền hình, truyền thanh và thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo dõi kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, truyền thanh và báo điện tử; quản lý việc thu, phát các chương trình truyền hình nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin báo chí. Tổ chức hướng dẩn triển khai việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí in, sự nghiệp phát thanh, truyền hình, truyền thanh của địa phương sau khi được phê duyệt.

Võ Minh Tuấn

Trưởng phòng

01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

02966.281.118

0944.977.797

vmtuan@angiang.gov.vn

+ Thông tin liên hệ

6 -

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Trường Giang

Giám đốc Trung tâm

82 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

02963.856.188

0911.919.000

ttgiang@angiang.gov.vn

+ Thông tin liên hệ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .