sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông tin liên hệ

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email

1

Lê Quốc Cường

Giám đốc

0296.6.546.666

0913.707.131

lqcuong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Giám đốc

0296.6.281.444

0979.805.807

nthai@angiang.gov.vn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .