sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông Công khai ngân sách

Sở Thông tin và Truyền thông Công khai ngân sách

14/09/2022

STT

NỘI DUNG

TÀI LIỆU

1.

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2022

Tải về

2.

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 

Tải về

3.

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (135/QĐ-STTTT ngày 13/9/2022)

Tải về

4.

Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (146/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022)

Tải về

5.

Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (147/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022)

Tải về

6.

Bổ sung kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (157/QĐ-STTTT ngày 13/10/2022)

Phụ lục đính kèm 

Tải về

Tải về

7.

Điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của đơn vị Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (158/QĐ-STTTT ngày 13/10/2022)

Phụ lục đính kèm 

Tải về

Tải về

8.

Bổ sung kinh phí tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang năm 2022 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (176/QĐ-STTTT ngày 07/11/2022)

Tải về

9. 

Công khai phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (188/QĐ-STTTT ngày 18/11/2022)

Phụ lục đính kèm

Tải về

Tải về

10. 

Công khai bổ sung dự toán năm 2022  cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (228/QĐ-STTTT ngày 27/12/2022)

Phụ lục đính kèm

Tải về

 

Tải về

11.

Công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025  cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (229/QĐ-STTTT ngày 27/12/2022) 

Phụ lục đính kèm 

Tải về

 

Tải về

12. 

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông (234/QĐ-STTTT ngày 29/12/2022)

Biểu mẫu đính kèm

Tải về

 

Tải về

13. 

Công bố công khai phân bổ dự toán mua sắm năm 2023 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (04A/QĐ-STTTT ngày 09/01/2023)

Tải về

14. 

Công bố công khai phân bổ dự toán mua sắm năm 2023 cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (05A/QĐ-STTTT ngày 09/01/2023)

Tải về

15. 

Công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (13/01/2023)

Tải về

16. 

Công bố công khai điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (27A/QĐ-STTTT ngày 06/3/2023)

Tải về

17. 

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (26A/QĐ-STTTT ngày 06/3/2023)

Tải về

18. 

Công bố công khai phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (36/QĐ-STTTT ngày 10/4/2023)

Tải về

19. 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý 1 năm 2023

Tải về

20. 

Công bố công khai phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 73/QĐ-STTTT ngày 02/6/2023 của  Sở Thông tin và Truyền thông)

Tải về

21. 

Công bố công khai bổ sung dự toán thực hiện đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang năm 2023 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 86/QĐ-STTTT ngày 27/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Phụ lục kèm theo Quyết định

Tải về

Tải về

22. 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023 (ngày 14/7/2023)

Tải về

23. 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý II năm 2023 (ngày 14/7/2023)

Tải về

24. 

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Phụ lục kèm theo Quyết định

Tải về

Tải về

25. 

Công bố công khai bổ sung kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 106/QĐ-STTTT ngày 16/8/2023)

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }