sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang


Số văn bản Ngày Trích yếu
Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo
Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại
1404/STTTT-VP 08/11/2022 V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
1351/STTTT-KHTC 01/11/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
374/STTTT-CNTT-BCVT 20/04/2021 V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND
868/STTTT-VP 15/11/2019 V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017của UBND tỉnh
877/STTTT-VP 15/11/2019 V/v lấy ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
203/STTTT-BCVT 04/04/2019 V/v góp ý dự thảo "Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, xây dựng hạ tầng logistics để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025"
349 /STTTT-BCVT 14/05/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy nhập Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
666/STTTT-TTTH 05/09/2017 Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang
406/STTTT-KHTC 26/05/2017 Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông trong phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.
314/STTTT -TTTH 19/04/2017 góp ý dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử
  • 1

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .