Xuất bản, báo chí
Quy trình cấp phép tổ chức triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm (12/09/2017)

Quy trình cấp phép tổ chức triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.


QUY TRÌNH CẤP PHÉP TỔ CHỨC TRIỄN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM


1. Phạm vi áp dụng: cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

2. Văn bản pháp luật liên quan:
+ Luật Xuất bản số: 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
+ Nghị định 195/2013//NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013//NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

3.Thành phần hồ sơ:
a. Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (theo mẫu). Ghi mục đích, thời gian, địa điểm và các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ;
b. Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.

4. Nội dung quy trình:

Tổng thời gian quy trình: 10 ngày sau  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).
b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec: Xem file đính kèm
 

In

Tin liên quan