Xuất bản, báo chí
Quy trình cấp phép trưng bày tranh ảnh và các hình thức thông tin khác bên trước trụ sở (12/09/2017)

Quy trình cấp phép trưng bày tranh ảnh và các hình thức thông tin khác bên trước trụ sở

 

QUY TRÌNH CẤP PHÉP TRƯNG BÀY TRANH ẢNH

VÀ CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN TRƯỚC TRỤ SỞ

 

1. Mục đích:

Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin trước trụ sở cho cơ quan, tổ chức nước ngoài.

2. Phạm vi áp dụng:

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình.

3. Căn cứ pháp lý:

a. Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 04 năm 2016.

b. Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

c. Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

d. Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị (theo mẫu)

Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.

5. Nội dung quy trình:

Tổng thời gian quy trình: 06 ngày làm việc sau  khi nhận hồ đủ sơ hợp lệ.

a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).

b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec:

 

Tải mẫu trong file đính kèm

In

Tin liên quan