Xuất bản, báo chí
Thủ tục Cấp phép phát hành thông cáo báo chí. (02/10/2017)

Thủ tục Cấp phép phát hành thông cáo báo chí.

 

THỦ TỤC CẤP PHÉP PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ.

 

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì ghi phiếu hẹn thời gian trả kết quả, nếu hồ sơ không đủ thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ sẽ được chuyển về phòng chuyên môn chủ trì giải quyết.

+ Bước 3: Trưởng phòng chuyên môn đề xuất ý kiến giải quyết, nếu trường hợp công việc có liên quan đến các phòng, bộ phận thuộc Sở thì phòng chuyên môn chủ trì có trách nhiệm trao đổi, phối hợp giải quyết.

+ Bước 4: Khi giải quyết xong, phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản trình lãnh đạo ký, sau đó chuyển hồ sơ về Bộ.

+ Bước 5: Khi có Giấy phép hoặc văn bản trả lời, bộ phận tiếp nhận làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí.(theo mẫu số 1).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí theo Mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí.

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí.

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

+ Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

+ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí.

+  Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí.

+  Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Báo chí của Quốc hội ngày 28 tháng 12 năm 1989.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999.

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

+ Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung  một số quy định của Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ Văn hóa- Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hanh thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

+ Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa.

+ Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tời rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hành điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

 

Tải mẫu biểu trong file đính kèm

In

Tin liên quan