Xuất bản, báo chí
Cấp phép hoạt động in (12/09/2017)

Cấp phép hoạt động in cho tổ chức, các nhân tại địa phương có đủ điều kiện thành lập cơ sở in xuất bản phẩm

 


QUY TRÌNH CẤP PHÉP HOẠT ĐÔNG IN

 


1. Mục đích:
Việc cấp phép hoạt động in nhằm mục đích  quản lý tốt hoạt động in của các cơ sở in trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của của pháp luật về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. 

2. Phạm vi áp dụng: Các tổ chức, các nhân tại địa phương có đủ điều kiện thành lập cơ sở in xuất bản phẩm

3. Văn bản pháp luật liên quan:
+ Luật Xuất bản số: 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
+ Nghị định 195/2013//NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013//NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

4.Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định;
b) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;
c) Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
d) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;
đ) Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
e) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

5. Nội dung quy trình:
 Tổng thời gian quy trình: 06 ngày sau  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).
b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec: Xem file đính kèm
 

In

Tin liên quan