sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

23/01/2021 Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và treo băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mừn

Sở TT&TT AG - Để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang qu...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .