sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

An Giang: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

08/04/2021 Sở TT&TT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử và khen thưởng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Do đó, thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử với mục đích đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”; Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Qua đó hịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử.

 

Nội dung thi đua là thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử: Bao gồm tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; Tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; Thực hiện tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tương đương (đảm bảo chính xác, đúng thời gian theo Luật định); Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đảm bảo dân chủ, trung thực, đúng Luật định; Thực hiện tốt việc vận động cử tri tham gia đi bầu cử đông đủ, có chất lượng đảm bảo các yêu cầu đã đề ra; Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

 

Đối tượng thi đua là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Tiêu chuẩn xét đối với tập thể là công tác tuyên truyền; tổ chức triển khai tốt công tác bầu cử; tổ chức tốt ngày bầu cử và việc tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ. Đối với cá nhân ưu tiên xét khen thưởng cho những cá nhân trực tiếp tham mưu, phục vụ tốt công tác bầu cử; Có tham mưu đề xuất tích cực mang lại hiệu quả cao phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị; Các cá nhân được xét khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho các tổ chức phụ trách công tác bầu cử được quy định tại điểm d, khoản 2.1, mục 2, phần III của Kế hoạch.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét và thông báo cho các đơn vị sau khi có hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng trung ương; Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên góp phần vào việc hoàn thành tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cấp huyện (bao gồm xã, phường, thị trấn) và các tổ chức phụ trách bầu cử tương ứng: 38 tập thể, 70 cá nhân; Cấp tỉnh (bao gồm các sở, ngành thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh): 05 tập thể và 10 cá nhân; Ban bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh: 10 cá nhân; Các Tiểu ban, bộ phận tham mưu giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh và cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, cấp huyện (chỉ xét khen công chức trực tiếp tham mưu thực hiện, không xét khen lãnh đạo): 07 tập thể và 25 cá nhân.

 

Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã: do từng cấp hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương...

 

Nguồn: Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh An Giang

DHV

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .