sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Tăng cường thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

26/03/2019 SoTTTT AG - Để làm tốt hơn nữa công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Chủ UBND huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, công chức, viên chức; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chấm dứt số lượng người hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính;

Đồng thời, đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn (quy định thời gian bắt buộc hoàn thiện); thường xuyên rà soát cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong quy hoạch nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm (lý luận chính trị, quản lý nhà nước ...);

Cạnh đó, các Sở, ngành dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện (theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, ngành), trình UBND tỉnh xem xét, ban hành;

Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12/2019. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thị, thành phố thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

Nguồn: CV số 210/UBND-TH ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .