sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thực hiện đồng bộ TTHC đã được chuẩn hóa và quy trình nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thực hiện đồng bộ TTHC đã được chuẩn hóa và quy trình nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

26/02/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm đảm bảo tiến độ theo lộ trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đồng bộ hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Ngày 21/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 168/UBND-TH  yêu cầu các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố (cơ quan, đơn vị) khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

 

1. Về địa phương hóa các TTHC: Đối với các TTHC chưa được địa phương hóa: các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát danh mục TTHC theo qui định của Bộ, ngành trung ương, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo qui định; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC phù hợp.

 

2. Về thực hiện cập nhật, bổ sung quy trình điện tử giải quyết TTHC: Các cơ quan, đơn vị phối hợp hặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật, bổ sung quy trình điện tử giải quyết TTHC từ quy trình nội bộ đã được phê duyệt vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đối với các TTHC đã địa phương hoá, để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành đến ngày 28/02/2020.

 

 

3. Đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc đồng bộ mã TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với mã TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức buổi hướng dẫn, tập huấn cập nhật, bổ sung quy trình điện tử giải quyết TTHC của từng cơ quan trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, đảm bảo từng cơ quan có khả năng thực hiện việc cập nhật bổ sung quy trình điện tử giải quyết TTHC đúng với Quyết định công bố quy trình nội bộ của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn đồng bộ mã TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các cơ quan, đơn vị cử nhân sự phù hợp tham gia lớp tập huấn theo nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông). Thời gian hoàn thành đến ngày 28/02/2020./.

 

Nguồn: CV số 168/UBND-TH ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .