sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

28/04/2020 Sở TT&TT AG - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, để đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các  Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐCP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

 

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

 

Thực hiện việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 22/5/2020 và được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ngay sau khi Bộ, cơ quan ngang bộ quy định mẫu kết quả thủ tục hành chính điện tử.

 

Bên cạnh đó, Các Sở, ban, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng các quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP trong quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin của tỉnh; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định tại Điều 7, Điều 8 và các nội dung khác tại Điều 13, Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

 

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình (theo từng năm) việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025; Giúp UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ trong quá trình xây dựng, triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, tổng hợp, thông tin cho Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang lựa chọn các hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Tin HY

Nguồn CV số 412/UBND-TH ngày 22/4/2020

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .