sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang tuyên truyền, phổ biến Nghị định của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

An Giang tuyên truyền, phổ biến Nghị định của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

05/11/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020).

ảnh minh họa – nguồn: ictnews.vietnamnet.vn

 

Sau đây là một số nội dung quan trọng của Nghị định này như sau:

Quy định về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

1. Tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác là tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng; tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP và tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

 

2. Quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo: phải được gắn nhãn [QC] hoặc [AD] ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn, trong chủ đề thư điện tử; có chức năng từ chối theo quy định, trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước; có thông tin về người quảng cáo.

 

3. Quy định về cuộc gọi điện thoại quảng cáo: có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo; trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước không cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước; phải cấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo khi người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi.

 

Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo

 

1. Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

 

2. Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài danh sách không quảng cáo, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo.

 

3. Trường hợp người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

 

4. Phải chấm dứt việc gửi đến người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người sử dụng.

 

5. Mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng.

 

6. Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng.

 

7. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

 

8. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.

 

Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

1. Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác (trên đầu số 5656).

 

2. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác qua đầu số 5656.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

 

1. Được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo.

 

2. Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet hướng dẫn về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; cung cấp các công cụ, ứng dụng để chủ động ngăn chặn, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

 

3. Không nhận bất kỳ tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào sau khi đã đăng ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet số điện thoại của mình nằm trong danh sách không quảng cáo.

 

4. Chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác về Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến đầu số 456 và từ ngày 01/01/2021 đến đầu số 5656.

 

Một số chế tài xử lý vi phạm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 

- Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng;

- Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo;

- Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với một trong các hành vi sau đây:

 

- Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

- Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

- Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo;

- Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công văn số 4355/VPUBND-KGVX ngày 3/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản thông tin toàn văn Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố để phổ biến trong đơn vị.

 

Theo đó, đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền nội dung Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trên hệ thống thông tin đại chúng của đơn vị để người dân được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nghị định.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh tuân thủ, thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.

 

Như vậy, có thể thấy rằng Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ra đời đã hoàn thiện hành lang pháp lý về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác giúp tăng cường công tác quản lý  nhà nước của Bộ TT&TT trong lĩnh vực ATTT nói chung và công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác nói riêng./.

 

Nguồn: Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ; CV số 1028/STTTT-TTra ngày 28/10/2020 của Sở TT&TT

Tin: Thành Nhơn

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .