sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xã Tấn Mỹ, xã Long Kiến huyện Chợ Mới đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông năm 2018

Xã Tấn Mỹ, xã Long Kiến huyện Chợ Mới đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông năm 2018

12/11/2018 Ngày 01/11/2018, Đoàn thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang đã đến xã Tấn Mỹ và xã Long Kiến huyện Chợ Mới thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018.

Ngày 01/11/2018, Đoàn thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang đã đến xã Tấn Mỹ và xã Long Kiến huyện Chợ Mới thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018.

Responsive image
Ảnh minh họa

Theo đó, đến thời điểm thẩm định, xã Tấn Mỹ và xã Long Kiến đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông. Cụ thể:

Xã Tấn Mỹ có Bưu điện văn hóa xã, diện tích: 70 m2, đặt tại ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ; Bưu điện văn hoá xã Long Kiến đặt tại 25 ấp Long Định, xã Long Kiến, diện tích 72 m2; cả 02 xã có niêm yết giờ mở cửa và thông tin về dịch vụ; Thời gian mở cửa phục vụ tối thiểu 04 giờ/ngày làm việc; Đảm bảo dịch vụ thư, dịch vụ gói, kiện hàng hóa.

Tất cả 16/16 ấp trên địa bàn 02 xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập internet: băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất; 02 xã có 17 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập internet; Dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn xã đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xã Tấn Mỹ có đài truyền thanh hữu tuyến, xã Long Kiến có đài truyền thanh hữu tuyến và vô tuyến, các Đài truyền thanh của 02 xã được thiết lập, đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành; 16/16 ấp trong 02 xã có hệ thống loa truyền thanh hoạt động.

Xã Tấn Mỹ có 24 máy vi tính, có đường truyền internet kết nối, phục vụ công tác 21 cán bộ, công chức; xã Long Kiến có 27 máy vi tính/ 24 cán bộ, công chức (đạt trên 100%); Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 02 xã đều có máy vi tính kết nối mạng internet băng rộng; Có sử dụng Hộp thư điện tử tỉnh An Giang, Văn phòng điện tử (Vic), Chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, …

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND xã Tấn Mỹ và xã Long Kiến quan tâm củng cố, giữ vững và nâng chất các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí 8 đã đạt trong thời gian tới.

Thiên Nhi

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .