sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

TTHC được sữa đổi bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ TTTT

TTHC được sữa đổi bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ TTTT

21/03/2019 TTHC mới ban hành , TTHC được sữa đổi bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ TT&TT

 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được sữa đổi bổ sung lĩnh vực viễn thông, Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định số  2121A/QĐ-BTTTT -  10/12/2018

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Xem file đính kèm

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .