sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực CNTT, điện tử thuộc Bộ TT&TT quản lý

Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực CNTT, điện tử thuộc Bộ TT&TT quản lý

21/11/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 11/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1689/QĐ-BTTTT "về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

 

Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính: Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học tại Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT này 16 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Chi tiết xem file đính kèm

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .