sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Đẩy mạnh cung cấp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh cung cấp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến

17/11/2020 Sở TT&TT AG - Đó là một trong những chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 Chương trình hành động của Chính phủ

thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế kết hợp với giữ vững ổn định an ninh, an toàn, lành mạnh và lợi ích cho phát triển kinh tế tư nhân.

 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh An Giang

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 38- KH/TU ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 769/KH-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai Chính quyền điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cung cấp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ chế tham gia ý kiến của các doanh nghiệp tư nhân đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả đối với các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, cắt giảm, đơn giảm hóa các quy định không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ những bất ổn trong doanh nghiệp khu vực tư nhân theo hướng đa dạng hóa về nguồn hàng, khách hàng và thị trường, đặc biệt đối với doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 như vận tải, du lịch, nông sản xuất khẩu và các doanh nghiệp công nghiệp chế tạo phụ thuộc nguồn nguyên, vật liệu nhập từ nước ngoài…/.

 

Nguồn: Công văn 1180 /UBND-TH ngày 09 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .