sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu qua nền tảng NGSP: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

An Giang hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu qua nền tảng NGSP: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

27/12/2019 SoTT&TT AG - Trong những năm gần đây, xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) đã trở thành mục tiêu hướng tới của nhiều nước trên thế giới để cải cách nền hành chính, thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước.

Với vai trò quan trọng của Công nghệ thông tin (CNTT), Đảng và Nhà nước đã xác định CNTT là công cụ hữu hiệu để thực hiện ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước. Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết hoạch định chủ trương, định hướng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

 

 

Theo đó, đã đề ra nhiệm vụ cụ thể trong “Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại” là: “Xây dựng các quy định, hướng dẫn về thu thập, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tăng cường kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước” và “Tăng cường khai thác hiệu quả hạ tầng thông tin quốc gia hiện có...; bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin quốc gia hiện đại, tiên tiến, đồng bộ”.

 

Mới đây nhất, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đã đề ra: Nội dung cụ thể trong “Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu” là: “Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công”…

 

* An Giang hoàn thành kết nối liên thông trên nền tảng NGSP

Thực hiện các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, An Giang đã hoàn thành thực hiện kết nối liên thông giữa hệ thống một cửa điện tử tỉnh với phần mềm quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành, trung ương thông qua Trục kết nối liên thông quốc gia (NGSP). Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 11/2019, số cơ quan, đơn vị đã kết nối qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) là 12 cơ quan bộ, ngành và 49 địa phương. Trong đó, An Giang là 1 trong 49 địa phương hoàn thành sớm việc triển khai kết nối các Bộ, ngành thông qua nền tảng NGSP.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hải cho biết, đến nay An Giang đã thực hiện kết nối liên thông với phần mềm chuyên ngành Bộ Tư pháp (phần mềm cấp phiếu lý lịch Tư pháp, phần mềm quản lý Hộ tịch), đang phối hợp thực hiện kết nối liên thông với phần mềm chuyên ngành Bộ Tài chính. Việc kết nối, liên thông qua Trục liên thông quốc gia NGSP đảm bảo tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam.

Đồng thời, An Giang còn thực hiện kết nối liên thông giữa các phần mềm trong nội bộ tỉnh:  Kết nối liên thông giữa hệ thống một cửa điện tử tỉnh với phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên Môi trường (phần mềm địa chính một cấp tại cấp huyện và cấp tỉnh), Sở Kế hoạch Đầu tư (phần mềm quản lý hộ kinh doanh cá thể).

* Nâng cao hiệu quả và chất lương giải quyết thủ tục hành chính

 

Có thể thấy, việc triển khai sử dụng Trục liên thông LGSP đã mang lại một số kết quả tích cực như: Tiết kiệm thời gian và công sức của cán bộ một cửa trong việc nhập dữ liệu hồ sơ TTHC. Giúp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, theo dõi và kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã.

Hiện nay, cán bộ một cửa chỉ nhập hồ sơ một lần trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, sau đó dữ liệu sẽ thông qua Trục liên thông LGSP để liên thông dữ liệu với phần mềm quản lý chuyên ngành của các cơ quan trong nội bộ tỉnh và các Bộ, ngành, trung ương đã góp phần tránh sai sót so với trước khi triển khai trục liên thông thì cán bộ một cửa phải nhập liệu 02 lần trên 02 phần mềm khác nhau dẫn đến số liệu không chính xác.

 

Như vậy, trong quá trình phát triển CPĐT, cùng với việc xây dựng các nền tảng dùng chung, việc tích hợp các CSDL, các HTTT, tạo thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và tạo ra các dịch vụ lấy người dân làm trung tâm là tất yếu. Bằng việc triển khai các ứng dụng trên các nền tảng dùng chung, giúp tránh đầu tư trùng lặp, tăng cường hiệu quả, tính thống nhất, trong cả nước.

Bên cạnh đó còn giúp kết nối, chia sẻ các HTTT, quy trình nội bộ về xử lý dữ liệu cũng như các quy trình về giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trở nên đơn giản hơn, giảm thời gian, chi phí triển khai, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, hiện thực hoá mục tiêu xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân./.

 

BOX:

LGSP (Local Government Service Platform) là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi một Bộ, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan cấp Bộ chủ quản hoặc kiến trúc chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 

NGSP (National Government Service Platform) là hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương; đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối giữa các hệ thống thông tin lớn (hệ thống thông tin quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia; hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương), giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh khác nhau hoặc giữa các LGSP; mô hình kết nối của NGSP theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .