sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sinh hoạt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh An Giang - Lần thứ VII năm 2020

Sinh hoạt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh An Giang - Lần thứ VII năm 2020

07/10/2020 Sở TT&TT AG - Chống nhạt Đảng, khô Đoàn và góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ.

Đó là Chủ đề được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh triển khai trong buổi sinh hoạt Lần thứ VII năm 2020 vào ngày 22/9/2020, tại Tỉnh Đoàn An Giang.

 

 

Buổi sinh hoạt diễn ra có sự góp mặt của Ban Chủ nhiệm các Câu Lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, Tịnh Biên, Tri Tôn và Đoàn viên Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn. Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

 

Tại buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã triển khai, chia sẻ và trình chiếu video rất hay và rất hữu ích về việc Đối diện - Chống nhạt Đảng, khô Đoàn. Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong mọi thời kỳ, lực lượng thanh niên là lực lượng không thể thiếu trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế vững mạnh, giữ vững niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, vẫn có những bộ phận thanh niên chỉ vì danh vọng cá nhân, thiếu lý tưởng cách mạng, thích thể hiện thái quá, ăn chơi đua đòi mà nảy sinh những tư tưởng chống phá chính quyền nhà nước, thậm chí có những mô hình của Đoàn viên thanh niên còn mang tính hình thức, làm cho vui để rồi quay trở lại như cũ. Vì vậy, phải gắn kết chặc chẽ giữa xây và chống, “xây” là cơ bản, “chống” thì quyết liệt và phải được thể hiện xuyên suốt qua các phong trào đoàn.

 

Cũng tại buổi sinh hoạt, các thành viên Đoàn được thông tin Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, buổi sinh hoạt thảo luận và góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ.

 

Ban chủ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh An Giang triển khai Kế hoạch số 114-KH/TĐTN-BTG ngày 20/02/2020 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh An Giang về việc khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 –2022; Công văn số 672-CV/TĐTN-BTG ngày 20/02/2019 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; Đồng thời, đánh giá tình hình sinh hoạt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

 

Buổi sinh hoạt diễn ra rất ý nghĩa với những nội dung rất quan trọng và có nhiều ý kiến đóng góp rất hữu ích, thiết thực và đưa ra phương hướng sinh hoạt Câu lạc bộ trong thời gian tới được tốt hơn, ý nghĩa hơn. Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thanh Tiền – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh An Giang đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến góp ý bổ ích của từng thành viên; đồng thời, đề nghị các Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên trong Câu lạc bộ để tiếp tục thực hiện tốt vai trò nồng cốt trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng./.

 

Phùng Nhung

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .